Головна > Текстові публікації > Міжнародна діяльність > Парламентський комітет асоціації > Діяльність
17 вересня 2015, 12:18

Спільна заява cпівголів Парламентського комітету асоціації

 

Спільна заява

Андрея Плєнковіча та Остапа Семерака

Співголів Парламентського комітету асоціації Україна-ЄС 

З нагоди першої річниці спільної ратифікації Верховною Радою України та Європейським Парламентом Угоди про асоціацію між Україною та ЄС   

Брюссель, 16 вересня 2015  

Сьогодні ми зустрілися, щоб відзначити першу річницю спільної ратифікації Європарламентом та Верховною Радою України Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Ця спільна ратифікація стала символом сильної солідарності та єдності між громадянами України та Європейського Союзу.

Ми висловлюємо наше задоволення стосовно хорошого прогресу у процесі ратифікації, коли переважна більшість держав-членів вже завершила ратифікацію відповідно до своїх внутрішніх процедур. Але ми закликаємо решту держав вжити всіх необхідних заходів для завершення цього процесу якомога швидше.

З часу цього історичного дня Європейський Парламент неодноразово демонстрував свою підтримку Україні на її шляху демократичних реформ та боротьби заради збереження свого суверенітету і територіальної цілісності. Європейський Парламент схвалив низку резолюцій і численні заяви, що виражають повну солідарність з Україною та її народом і засуджують агресивну і експансіоністську політику Росії, а також незаконне затримання і судові процеси над Надією Савченко, Олегом Сенцовим, Олександром Кольченко та іншими громадянами України в Росії. Європейський Парламент також підкреслив свою прихильність наданню Україні сприяння в мирній реінтеграції тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей, а також території незаконно анексованого Криму.

Ми хотіли б привітати інтенсифіковане міжпарламентське співробітництво між Європейським Парламентом та Верховної Ради України в нових рамках Парламентського комітету асоціації Україна-ЄС, який було офіційно започатковано в лютому цього року, що має на меті підтримати Україну в імплементації Угоди про асоціацію. Крім того, в липні цього року Президент Європейського Парламенту та Голова Верховної Ради України підписали Меморандум про взаєморозуміння, спрямований на створення спільної основи для парламентської підтримки і зміцнення потенціалу Українського Парламенту. Модернізація Верховної Ради може стати прикладом для подальшого реформування українських урядових інституцій.

Ми також вітаємо недавнє рішення Європейського Парламенту стосовно направлення спостережної місії для здійснення моніторингу за місцевими виборами, що відбудуться в Україні 25 жовтня 2015 року. У цьому контексті ми закликаємо уникати будь-яких спроб провести вибори на тимчасово неконтрольованих територіях, що є порушенням українського законодавства.

Сьогодні ми знову заявляємо про наш намір і взаємне зобов'язання зробити усе можливе для якомога скорішої імплементації Угоди про асоціацію. Сьогодні уже досягнуто прогресу і ми відзначаємо, зокрема, ухвалення в першому читанні змін до Конституції України у частині децентралізації, а також реформу національної поліції. У найближчі місяці ми маємо намір зосередити наш міжпарламентський діалог на актуальних системних питаннях, в яких Верховна Рада відіграє ключову роль, таких як: консолідація верховенства права, боротьба з корупцією, ратифікація Римського статуту Міжнародного кримінального суду, реформа правосуддя, державне управління, охорона здоров'я, реструктуризація енергетичного сектора, модернізація управління державними фінансами.

Ми також підтверджуємо наш намір провести регулярні публічні слухання за участю міжнародних експертів та НУО, щоб визначити факти та вести облік порушень прав людини на окупованих частинах Донецької та Луганської областей, а також на території незаконно анексованого Криму. Ми закликаємо до подальшого надання гуманітарної допомоги Україні з особливою увагою до потреб українських дітей, які найбільше постраждали від конфлікту.

Беручи до уваги нинішню важку економічну ситуацію в країні та реформи, які очікують Україну, ми дуже вітаємо зусилля, вжитті Європейським Союзом, та оперативну підтримку з боку Європейської Комісії з надання адресної допомоги Україні, і мають намір спільно працювати над виконанням всіх попередніх умов з тим, щоб Україна могла повною мірою скористатися цією допомогою. Ми також закликаємо держави-члени ЄС запропонувати або посилити, скоординовано на рівні ЄС,  їхню двосторонню допомогу Україні, у скоординованій манері на рівні ЄС.

Ми вітаємо рішення Ради Європейського Союзу про продовження на 6 місяців застосування обмежувальних заходів ЄС, спрямованих проти фізичних та юридичних осіб, причетних до порушення територіальної цілісність, суверенітету та незалежності України. Беручи до уваги подальше погіршення гуманітарної ситуації на сході України і крихкий режим припинення вогню в рамках мирного Мінського процесу, ми закликаємо забезпечити необмежений доступ до тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей для гуманітарних працівників та доставки гуманітарної допомоги, а також для Спеціальної спостереженої місії ОБСЄ.

Ми хотіли б рішуче привітати прогрес України у виконанні Плану дій з лібералізації візового режиму і висловлюємо надію, що Європейська Комісія зможе надати позитивну рекомендацію до кінця цього року, відкриваючи шлях для надання безвізового режиму для Україна.

В той час, коли ми вітаємо роботу з виконання політичної частини Угоди про асоціацію, ми рішуче підтримуємо вступ в силу глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі з 1 січня 2016 року. Повне застосування Угоди про асоціацію принесе відчутну користь всім українським громадян, одночасно суттєво поглиблюючи асоціацію між Україною та ЄС. Ми повною мірою усвідомлюємо, що ця повна імплементація вимагає як політичної волі, так і здатності чинити опір зовнішньому тиску, який має на меті ще раз відкласти цей процес. Тому сьогодні як ніколи важливо демонструвати єдність та продовжувати перетворення слів солідарності в конкретні дії.JOINT STATEMENT

by Andrej PLENKOVIC and Ostap SEMERAK

Co-chairs of the EU-Ukraine Parliamentary Association Committee

 

On the first anniversary of the simultaneous ratification of the EU-Ukraine Association Agreement by the European Parliament and the Verkhovna Rada of Ukraine

Brussels, 16 September 2015

We met today to mark the first anniversary of the simultaneous ratification of the EU-Ukraine Association Agreement by the European Parliament and the Verkhovna Rada of Ukraine. This joint ratification was a symbol of strong solidarity and unity between citizens of Ukraine and citizens of the European Union.

We express our satisfaction regarding the good progress of the ratification process, with the vast majority of Member States having already completed the ratification according to their internal procedures. But we urge the remaining states to take all necessary measures to complete it as promptly as possible.

Since this historical day, the European Parliament has demonstrated at numerous occasions its support to Ukraine on its democratic reform path and struggle to maintain its sovereignty and territorial integrity. The European Parliament adopted several resolutions and numerous statements expressing its full solidarity with Ukraine and its people and condemning Russia’s aggressive and expansionist policy, as well as illegal detention and trial of Nadia Savchenko, Oleg Sentsov, Olexandr Kolchenko and other Ukrainian citizens in Russia. The European Parliament further stressed its commitment to assist Ukraine in the peaceful reintegration of the temporary occupied territories of Donetsk and Luhansk and the territory of illegally annexed Crimea.

We would like to welcome the renewed and intensified parliamentary cooperation between the European Parliament and the Verkhovna Rada of Ukraine within the new framework of the EU-Ukraine Parliamentary Association Committee, officially launched in February this year with the aim of supporting Ukraine in the implementation of the Association Agreement. Furthermore, in July this year, the President of the European Parliament and the Speaker of the Verknovna Rada signed a Memorandum of Understanding aimed at establishing a joint framework for parliamentary support and capacity-building for the Ukrainian Parliament. The modernisation of the Verkhovna Rada could become an example for further reforms of the Ukrainian governmental institutions.

We further welcome the recent decision of the European Parliament to send an electoral observation mission for the local elections taking place in Ukraine on the 25th October 2015. In this context we call for avoiding any attempt to conduct elections on temporarily uncontrolled territories in violation of Ukrainian laws.

Today we restate our determination and mutual obligation to do our utmost to implement as swiftly as possible the Association Agreement. We appreciate the assistance of the European Commission and the EU Member States to the Ukrainian government in conducting EU-oriented reforms. Progress has already been made and we underline in particular the adoption in the first reading of the amendments to the Constitution of Ukraine on the decentralisation and reform of the national police. In the months to come, we intend to focus our inter-parliamentary dialogue on crucial systemic issues in which the Verkhovna Rada has a key role to play - such as consolidation of the rule of law, fight against corruption,ratification of the Rome Statute of the International Criminal Court, judicial reform, public administration, public health sectors, restructuring of the energy sector, modernisation of public finance management.

We also reiterate our intention to hold regular public hearings with international experts and NGOs to map out facts and keep record of the breaches of human rights in the occupied parts of Donetsk and Luhansk as well as in the illegally annexed Crimea. We call for further humanitarian assistance to Ukraine with the special attention to the needs of Ukrainian children who are most affected by the conflict.

In the light of the current severe economic hardship in the country and the reform process still ahead of Ukraine, we very much welcome the efforts deployed by the European Union to provide targeted assistance to Ukraine and intend to work together towards the fulfilment of all pre-conditions so that Ukraine can fully benefit from this assistance. We also encourage individual EU Member States to develop or strengthen their bilateral assistance to Ukraine, in a coordinated manner on the EU level.

We welcome the decision of the Council of the European Union to extend by 6 months the application of the EU restrictive measures targeting physical persons and entities involved in undermining Ukrainian territorial integrity, sovereignty and independence. Taking into account further deteriorating humanitarian situation in the East of Ukraine and fragile cease fire under the Minsk peaceful process, we call for unrestricted access to the temporarily occupied territories of Donetsk and Luhansk to be provided for humanitarian workers and for the delivery of humanitarian aid, as well as for the OSCE Special Monitoring Mission.

We would like to strongly welcome the progress of Ukraine in implementation of the Visa Liberalisation Action Plan and express hope that the European Commission will be able to issue a positive recommendation by the end of the year, paving the way for granting a visa free regime to Ukraine.

As we welcome the work in progress on the political part of the Association Agreement, we strongly support an entry into force of the Deep and Comprehensive Free Trade Area as of 1 January 2016. The full application of the Association Agreement will bring tangible benefits to all Ukrainian citizens, while significantly deepening the association of Ukraine with the EU. We are fully aware that this full implementation requires both political will and the capacity to resist external pressures aiming at delaying one more time this process. This is why it is more important than ever to stand together and to continue transforming words of solidarity into concrete actions.