Головна > Текстові публікації > Новини

Угода про асоціацію

01 березня 14:46
Путівник для здійснення аналізу відповідності проектів законів зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву ЄС
посилання...
01 жовтня 15:13
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони посилання...

Діяльність Комітету

Відео Аудіо Фото

Медіа-архів

RSS

Восьме засідання Парламентського комітету асоціації

16 Фото

Участь Постійної делегації ВР України у 138 асамблеї Міжпарламентського союзу

26 Фото

Комітетські слухання на тему: «Державна стратегія позиціонування України в світі»

26 Фото

26 травня 2020, 13:56

Система моніторингу за використанням паливно-енергетичних ресурсів і гарантії правового захисту викривачів корупціонерів

Законопроєкти, які містять такі ініціативи, у четвер, 21 травня, на засіданні розглянув Комітет з питань інтеграції України до ЄС.
 
Такими, що не суперечать праву ЄС та/або міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції було визнано законопроєкти:

Проєкт Закону №3420 про внесення змін до статті 17 Бюджетного кодексу України. Цей документ, йдеться у пояснювальній записці, спрямовано на забезпечення доступу до кредитування суб’єктам господарювання, які зазнали значних фінансових втрат внаслідок запровадження карантину через пандемію коронавірусу. Ухвалення законопроєкту, за словами авторів, дасть змогу запровадити фінансові механізми для забезпечення рівних можливостей доступу до кредитних ресурсів малому бізнесу шляхом часткового гарантування державою їхніх зобов’язань перед кредитором. Проєкт закону, за висновком експертів Комітету, не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, але потребує доопрацювання в частині деталізації умов надання державних гарантій суб’єктам господарювання, порядку оприлюднення інформації щодо таких гарантій та з метою оцінки впливу на економічну конкуренцію додатково потребує експертного висновку Антимонопольного комітету України.

Проєкт Закону №3359 про Єдину державну систему моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги. Документ регулює основні організаційно-правові засади впровадження та функціонування Єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги (ЄДСМ). Він, за висновком Комітету, не суперечить праву ЄС, але потребує узгодження з Європейською Комісією, як того вимагає Додаток XXVII до Угоди про асоціацію України з ЄС.

Проєкт Закону №3450 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів. Документ пропонує створити окрему незалежну інформаційно-телекомунікаційну системи збору, аналізу та збереження повідомлень викривачів та закріпити гарантії правового захисту викривачів виключно через адвокатів системи безоплатної правової допомоги. Експерти Комітету дійшли висновку, що проєкт Закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, але потребує доопрацювання з врахуванням положень Директиви ЄС 2019/1937.

Проєкт Закону №2658 про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» та Регламенту Верховної Ради України щодо уточнення вимог до особистого голосування. Мета документа, йдеться у його обґрунтуванні, розкрити поняття «рішення Верховної Ради України», щодо яких депутат зобов’язаний брати особисту участь у голосуванні. На думку ініціаторів законопроєкту, запропоновані зміни дозволять підвищити політичну відповідальність народного депутата України. За висновком членів Комітету, проєкт Закону за своєю метою не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України та праву ЄС.
 
Не відповідає міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції проєкт Закону №3382 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо здешевлення лікарських засобів та медичних виробів для населення. Документ пропонує виключити із Податкового кодексу України норми про оподаткування ПДВ за зниженою ставкою 7% операцій з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів та звільнити зазначені операції від сплати ПДВ. Це, на думку членів Комітету, не відповідає нормам Директиви Ради ЄС № 2006/112/ЄС. Члени Комітету заслухали також заступницю Міністра охорони здоров’я України Світлану Шаталову щодо позиції Міністерства стосовно законопроекту.

Крім того, члени Комітету ухвалили рішення звернутися до Прем’єр-міністра України щодо важливості якнайшвидшого призначення заступника Міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції.
Monitoring system for the use of fuel and energy resources and guarantees of legal protection of whistleblowers

Draft bills containing such initiatives were considered by the Committee on Ukraine’s Integration into the EU on Thursday, May 21.
 
The draft laws were found to be consistent with the EU law and/or Ukraine’s international legal obliga-tions in the field of European integration:

-    Draft Law №3420 on Amendments to Article 17 of the Budget Code of Ukraine. This document, according to the explanatory note, aims to provide access to credit for businesses that have suffered significant financial losses due to the introduction of COVID-19 quarantine. The adoption of the bill, according to the authors, will allow to introduce financial mechanisms to ensure equal access to credit resources for small businesses by partially guaranteeing their obligations to the creditor. Ac-cording to the Committee’s summary, the draft law does not contradict Ukraine’s international legal obligations in the field of European integration, however needs to be modified in terms of detailing the conditions for providing state guarantees to businesses, clarifying the procedure for disclosing information on such guarantees and assessing economic impact. It also requires the expert opinion of the Antimonopoly Committee of Ukraine.

-    Draft Law №3359 on the Unified State System for monitoring, production, supply, transportation, consumption and payment for fuel and energy resources and utilities. The document regulates the basic organizational and legal framework for the implementation and operation of the Unified State System for monitoring, production, supply, transportation, consumption and payment for fuel and energy resources and utilities. According to the Committee, it does not contradict the EU law, but needs to be agreed with the European Commission, as required by Annex XXVII to the Association Agreement between Ukraine and the EU.

-    Draft Law №3450 on Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning the Regula-tion of Certain Issues of Detective Protection. The document proposes to create a separate inde-pendent information and telecommunication system for collecting, analyzing and storing whistle-blower messages and to establish guarantees of legal protection of whistleblowers. The Committee’s experts concluded that the draft law does not contradict Ukraine’s international legal obligations in the field of European integration, but needs to be finalized taking into account the provisions of the EU Directive 2019/1937.

-    Draft Law №2658 on Amendments to the Law of Ukraine «On the Status of the People’s Deputy of Ukraine» and the Rules of Procedure of the Verkhovna Rada of Ukraine on Clarification of Re-quirements for Personal Voting. The purpose of the document, according to its authors, is to reveal the concept of «decision of the Verkhovna Rada of Ukraine», in respect of which the deputy is obliged to take part in the voting. According to the initiators of the bill, the proposed changes will increase the political responsibility of members of the Parliament of Ukraine. The Committee’s ex-perts concluded that the draft law does not contradict the international legal obligations of Ukraine and the EU law.
 
The draft Law №3382 on Amendments to the Tax Code of Ukraine on Cheapening of Medicines and Medical Devices for the Population does not comply with Ukraine’s international legal obligations in the field of European integration. The document proposes to exclude from the Tax Code of Ukraine the rules on VAT taxation at a reduced rate of 7% of transactions for the supply of customs territory of Ukraine and import into the customs territory of Ukraine of medicines and exempt these transac-tions from VAT. This, in the opinion of the members of the Committee, does not comply with the provisions of the EU Council Directive № 2006/112/EC. The Deputy Minister of Health of Ukraine Svitlana Shatalova also presented the Ministry’s of Health position on the bill to the Committee.

In addition, the members of the Committee decided to address the Prime Minister of Ukraine on need and importance of the appointment of the Deputy Minister of Health of Ukraine for European Integra-tion.